Bądź Gospodynią

Wybierz język

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TUPPERWARE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Niniejszy regulamin zawiera warunki korzystania ze sklepu internetowego Tupperware dostępnego w domenie www.tupperware.pl. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich zamówień składanych przez Klientów w Sklepie i określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki składania zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Tupperware. Klient, który chce dokonać zakupów lub korzystać z usług dostępnych za pośrednictwem naszego Sklepu, musi zapoznać się wcześniej z Regulaminem i zaakceptować go.

2. Sklep internetowy dostępny w domenie www.tupperware.pl prowadzony jest przez: 

Tupperware Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Postępu 17B
02 – 676 Warszawa
Adres e-mail: [javascript protected email address]
Telefon: +48 22 871 94 27

 

Spółka wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS 0000105399
NIP: 526-10-26-366, REGON: 010982372
Kapitał zakładowy: 43.380.000 zł

określana dalej również jako „Tupperware”, „my” lub „nas”.

3. Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają: 

a) Klient – podmiot na rzecz, którego mogą być lub są świadczone usługi drogą elektroniczną lub który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę sprzedaży z Tupperware. Klientem może być osoba fizyczna, które ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

b) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która składa zamówienie i zawiera z Tupperware Umowę sprzedaży w celach, które nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c) Konsument-Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, która składa zamówienie i zawiera z Tupperware Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

d) Regulamin – niniejszy dokument.

e) Sklep – sklep internetowy Tupperware dostępny w domenie www.tupperware.pl.

f) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Tupperware, której przedmiotem są produkty dostępne za pośrednictwem Sklepu.2.1 Verarbeitung auf Grundlage Ihrer Einwilligung

Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage einer von Ihnen erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) im innerhalb dieser jeweiligen Einwilligung beschriebenen Umfang und zu den darin erläuterten Verarbeitungszwecken, beispielsweise zur Nutzung Ihrer Kontaktdaten durch Ihre Bezirkshandlung, Ihres Partymanagers oder im Rahmen des Newsletters.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W momencie, w którym Klient:

a) zakłada konto w Sklepie,

b) zapisuje się do naszego newslettera, zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Tupperware umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony. Klient może tę umowę wypowiedzieć w każdym czasie. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Klienta, umowa może zostać rozwiązana przez Tupperware z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Założenie i korzystanie z konta oraz newslettera jest bezpłatne i dobrowolne.

2. Konsumentowi oraz Konsumentowi-Przedsiębiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od momentu rejestracji konta/zapisania się do newslettera, a do zachowania terminu wymagane jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. W tym celu można skorzystać z załączonego do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

3. Klienci mogą korzystać ze Sklepu pod warunkiem, że spełniają następujące wymogi techniczne:

a) korzystają z komputera lub smartfona wyposażonego w najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge, z dostępem do Internetu oraz włączoną obsługą plików cookies,

b) posiadają aktywny adres e-mail.

4. Klienci mogą korzystać ze Sklepu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczenie treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla nas lub innych Klientów.

Zakładanie konta 

5. Korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności Sklepu jest możliwe wyłącznie po założeniu konta. W przypadku założenia konta przedmiotem umowy pomiędzy Klientem a Tupperware są usługi dostępne za pośrednictwem Sklepu w ramach konta na warunkach określonych w Regulaminie.

6. Zakładanie konta (rejestracja) odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny w Sklepie. Utworzenie konta wymaga wypełnienia formularza rejestracji i kliknięcie (zaakceptowanie) pola „Zapisz się teraz”.

7. Konto zostaje założone z chwilą potwierdzenia przez Klienta rejestracji konta w Sklepie. Informację o sposobie potwierdzenia rejestracji Klient otrzymuje w wiadomości wysłanej na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

8. Rejestracja konta pozwala na agregowanie danych Klienta potrzebnych do zakupów oraz innych danych m.in. takich jak historia zamówień Klienta, lista życzeń Klienta czy ulubione przepisy dostępne w Sklepie.

9. Klientom nie wolno korzystać z kont innych Klientów, ani udostępniać własnego konta innym osobom. Konta nie można również przenieść na inną osobę.

 

Zakupy bez rejestracji 

10. Zakupów za pośrednictwem Sklepu można dokonać również bez zakładania konta (rejestracji). W tym celu należy wypełnić formularz dostępny w Sklepie Tupperware, przy czym należy wskazać adres e-mail, na który nie zostało wcześniej zarejestrowane konto.

11. Podczas korzystania z zakupów bez rejestracji usługi serwisu Tupperware są ograniczone wyłącznie do umożliwienia zakupu i dokonania zapłaty za wybrane produkty.

12. W przypadku dokonania zakupu towarów bez rejestracji konta, do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Tupperware dochodzi z chwilą kliknięcia przez Klienta pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty“. Przedmiotem umowy, o której mowa w poprzednim zdaniu, są usługi serwisu Tupperware dotyczące tej transakcji na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa wygasa wraz z dokonaniem płatności za zakupiony towar.

Newsletter

13. Usługa w zakresie przesyłania newslettera polega na przesyłaniu przez Tupperware, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości zawierających informacje o towarach lub usługach Tupperware oraz działalności Tupperware.

14. Newsletter przesyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy dobrowolnie podali swój adres e-mail w formularzu rejestracji do newslettera dostępnym w domenie www.tupperware.pl.

15. Z chwilą zapisania się przez Klienta do newslettera zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu newslettera. Klient może w każdej chwili zrezygnować z newslettera poprzez wypisanie się z usługi newslettera za pośrednictwem odnośnika znajdującego się w każdej wiadomości zawierającej newsletter lub poprzez kontakt mailowy pod adresem esklep@tupperware.com.

III. SKŁADANIE Z ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Umowy sprzedaży za pośrednictwem naszego Sklepu są zawsze zawierane bezpośrednio z nami; tylko my jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar zamówiony w naszym Sklepie internetowym. Stroną Umowy sprzedaży jest zawsze Tupperware. Klient może również dokonywać zakupów w Sklepie korzystając z linku przesłanego Klientowi przez Konsultanta Tupperware. W takim przypadku Umowa sprzedaży również zawierana jest z Tupperware.

2. Postanowienia Regulaminu będą znajdować zastosowanie do Umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Klientem a Tupperware, której przedmiotem będą produkty dostępne w Sklepie.

3. Językiem Umowy sprzedaży jest wyłącznie język polski.

4. Wszelkie porozumienia zawarte między Klientem a Tupperware w związku z Umową sprzedaży wynikają z Regulaminu, przesłanego przez nas potwierdzenia zamówienia i naszego oświadczenia o jego przyjęciu.

5. Prezentacja towarów i reklama towarów w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest to zaproszenie do składania zamówień i zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

6. Klient może początkowo bez zobowiązań umieścić nasze produkty w koszyku i skorygować zawartość koszyka w dowolnym momencie przed wysłaniem do nas wiążącego zamówienia. W celu modyfikacji zawartości koszyka należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Sklepie.

7. Wysyłając zamówienie za pośrednictwem Sklepu poprzez kliknięcie pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient składa nam prawnie wiążącą ofertę zawarcia Umowy sprzedaży (dalej zwana „Ofertą”).

8. Natychmiast po otrzymaniu przez Tupperware Oferty Klient otrzymuje automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail, za pomocą której potwierdzamy otrzymanie zamówienie Klienta. To potwierdzenie odbioru stanowi jednocześnie przyjęcie Oferty Klienta (potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji). Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Tupperware.

9. Jeżeli dostawa zamówionych przez Klienta towarów nie jest możliwa, na przykład z powodu braku odpowiedniego towaru w magazynie, niezwłocznie poinformujemy o tym Klienta i zwrócimy wszelkie otrzymane płatności. W takim przypadku Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.

IV. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ceny w PLN podane na stronach produktów zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce i wszystkie inne składniki cen. Odrębnie wskazywane są odpowiednie zryczałtowane koszty wysyłki. Całkowita cena zakupu zamówionych produktów, w tym podatek VAT i wszelkie obowiązujące zryczałtowane koszty wysyłki, zostanie wyświetlona w podsumowaniu przed złożeniem zamówienia i w potwierdzeniu zamówienia.

2. Płatności należy dokonać przy wykorzystaniu jednej z metod wskazanych w procesie składania zamówienia. Klient ma możliwość uiszczenia ceny według swojego wyboru:
a) za pobraniem przy odbiorze zamówienia,
b) płatność kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym w momencie składania zamówienia dokonywanym za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Adyen B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 5 piętro, 1011 DJ Amsterdam, Holandia działającego w Polsce przez dostawcę usług płatniczych DotPay.

3. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o fakturach i uznaniach na rachunku, a także potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży wyłącznie w formie elektronicznej.

V. DOSTAWA

1. Zamówione towary dostarczamy w szczególności poprzez wysyłkę za pośrednictwem dostawców usług kurierskich wskazanych w procesie składania zamówienia. Niestety nie ma możliwości samodzielnego odebrania towaru. Szczegółowe informacje na temat dostępnych sposobów dostawy naszych produktów do Klienta dostępne są w naszym Sklepie.

2. Tupperware nie zapewnia dostawy zamówień poza terytorium Polski. Dostawa jest realizowana wyłącznie na adresy dostawy na terenie Polski.

3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi od 1 do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, natomiast czas ich dostawy wynosi od 2 do 6 dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że uzgodniono inaczej.

Uszkodzenia w trakcie transportu

4. W przypadku dostarczenia towaru z widocznymi uszkodzeniami transportowymi prosimy o jak najszybsze reklamowanie takich wad firmie kurierskiej i niezwłoczny kontakt z Tupperware. Jeżeli po dostarczeniu towaru ujawnił się ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze Klient powinien zgłosić taki ubytek lub uszkodzenie nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru towaru. Brak zgłoszenia reklamacji lub skontaktowania się z nami nie ma wpływu na roszczenia prawne Klientów i ich egzekwowanie, w szczególności na prawa przysługujące z tytułu gwarancji. Zgłoszenia pomagają nam jednak dochodzić własnych roszczeń wobec firmy kurierskiej lub zakładu ubezpieczeń zapewniającego ubezpieczenie towaru w transporcie. W przypadku Konsumentów ponosimy ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w trakcie dostawy.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi oraz Konsumentowi-Przedsiębiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

2. Konsument oraz Konsument-Przedsiębiorca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

3. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca lub wskazana przez nich osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem (np. domownik zamieszkujący pod adresem dostawy), odebrała zamówione towary.

4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca powinien wysłać do Tupperware wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zawartej z Tupperware. W tym celu można skorzystać z formularza odstąpienia online dostępnego w naszym Sklepie. Odstąpienie może nastąpić także poprzez wysłanie oświadczenia na adres:
a) e-mail: [javascript protected email address],
b) Tupperware Polska sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02 – 676 Warszawa. Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży można skorzystać także z załączonego do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wysłał nam informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

6. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone za pomocą formularza online dostępnego w Sklepie lub wiadomości e-mail, niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie informacji o odstąpieniu za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail przesłanej na adres Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, z którego wysłano do nas oświadczenie o odstąpieniu.

Konsekwencje odstąpienia

7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zwracamy Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrany został inny sposób dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa) bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Płatność zwrócimy w taki sam sposób w jaki dokonano zapłaty, chyba że wyraźnie uzgodniony zostanie z Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą inny sposób zwrotu płatności.

8. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy dowodu zwrotu towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Towar należy zwrócić bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym powiadomiono nas o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeśli towar zostanie odesłany przed upływem czternastu dni. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Za utratę wartości towarów Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca będzie musiał zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem w sposób, który nie jest konieczny do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

VII. GWARANCJA

Produkty Tupperware są wytwarzane z zachowaniem najwyższej staranności i precyzji. Potwierdzeniem najwyższej jakości produktów Tupperware jest udzielenie gwarancji Klientom Tupperware na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym dostępnym na stronie internetowej Tupperware pod adresem:

https://www.tupperware.pl/assets/files/Gwarancja_na_strone_TW_20200427.pdf

Realizacja uprawnień z gwarancji nie wyłącza uprawnień z rękojmi.

VIII. REKLAMACJE

1. Klientom przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zakupione produkty lub funkcjonowanie Sklepu.

2. Reklamacje mogą być składane następujący sposób:
c) na piśmie na adres: Tupperware Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17B, 02 – 676 Warszawa,
d) na adres e-mail: [javascript protected email address].

3. Reklamacja powinna obejmować:
a) informacje dotyczące produktu lub funkcjonowania Sklepu, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz opisu zaistniałej sytuacji,
b) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady lub rozwiązania zaistniałej sytuacji,
c) podanie danych do kontaktu.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Tupperware. W przypadku reklamacji złożonych w ramach gwarancji Tupperware ustosunkujemy się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Tupperware.

5. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przesłana na adres e-mail Klienta, a w braku adresu e-mail pisemnie.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jeśli Klient nie jest Konsumentem to w zakresie zawartych przez nas umów ponosimy odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych przez tego Klienta strat.

X. PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie zdjęcia, filmy i teksty publikowane w naszym Sklepie podlegają prawom autorskim. Wykorzystywanie zdjęć, filmów i tekstów bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.

XI. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

XII. PROCEDURA POZASĄDOWEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. Pragniemy poinformować, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obydwoje wyrazimy na to zgodę.

2. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

3. Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów, którą można znaleźć pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu rozstrzygania sporów, w tym możliwości skorzystania przez Konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XIII. Ochrona prywatności

Tupperware przetwarza dane osobowe podane przez Klientów w miejscach do tego przeznaczonych zgodnie z przepisami prawa oraz z polityką ochrony prywatności dostępną pod adresem: www.tupperware.pl

XIV. Zmiany Regulaminu

Tupperware może dokonywać zmian w treści Regulaminu i zmiana taka staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Tupperware. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia przez Tupperware zmienionego Regulaminu.

Zamówienia złożone w okresie obowiązywania danej wersji Regulaminu będę realizowane według wersji Regulaminu z daty złożenia zamówienia (stary Regulamin).

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 27 w zw. z art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, Konsument oraz Konsument-Przedsiębiorca (zwani dalej łącznie „konsumentem”), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

Koszty zwrotu rzeczy ponosi konsument.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

Dane kupującego: Imię i nazwisko:………………………………………

Adres zamieszkania:…………………………………

Numer telefonu:………………………………………

Adres e-mail:…………………………………………

Numer Konsultanta1: …………………………………..

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu ………………… (data otrzymania produktu: ……………………., nr zamówienia:…………….), za pośrednictwem strony internetowej Tupperware Polska sp. z o.o., w zakresie następujących produktów Tupperware/ produktu Tupperware (nr katalogowy, nazwa, ilość):

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Prosimy o dołączenie do przesyłki listy pakunkowej

Towary zakupione od Tupperware Polska sp. z o.o. należy zwracać na następujący adres:

FM Logistic, ul. Europejska 6, 47-143 Olszowa , opis na kartonie: ZWROT TUPPERWARE

Prosimy o sprawdzenie przed wysyłką aktualnego adresu do odesłania produktu oraz zapoznanie się z zalecaną instrukcją składania reklamacji, informacje dostępne na stronie Tupperware: www.tupperware.pl.

Zwrot płatności przez Tupperware na rzecz konsumenta nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

Gdy jesteś Konsultantem Tupperware prosimy zaznaczyć wybrane opcje:

 Następujące nagrody podlegają zwrotowi2, ponieważ otrzymałem/-łam je w związku ze spełnieniem określonych warunków3, które przestanę spełniać w wyniku niniejszego odstąpienia od umowy (anulowania transakcji):

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

 Proszę o zwrot zapłaconej kwoty na następujący rachunek bankowy4:

Imię i nazwisko/nazwa właściciela…………………………………………………

 Oświadczam, że wraz z formularzem odstąpienia od umowy przesyłam zwracane produkty oraz, jeśli dotyczy, nagrody.

__________________, dnia ___________________________________________________

Miejscowość, data, podpis składającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy

1 Dotyczy Konsultantów Tupperware.

2 Zgodnie z warunkami konkursu lub promocji; dotyczy także produktów zakupionych za obniżoną cenę (nagroda w postaci dodatkowego rabatu), Tupperware zwraca wówczas zapłaconą kwotę.

3 np. warunek osiągnięcia określonej wartości zamówień, za której osiągnięcie przyznana została dana nagroda

4 W razie niepodania przez Konsultanta Tupperware nr rachunku bankowego, zwrot nastąpi przekazem pocztowym na adres wskazany jako adres kupującego, chyba że Konsultant Tupperware poprosił o zaliczenie należności na poczet przyszłych zamówień. Tupperware może także skorzystać z umownego prawa potrącenia z należnościami od Konsultanta Tupperware.

Odkryj nasze produkty w najnowszym Katalogu Wiosna - Lato 2024
Pokaż
  • Szybka dostawa
  • Ochrona kupujących & ochrona danych
  • Bezpieczna płatność z szyfrowaniem SSL