Nasza strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych oraz nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies.

  • Znajdź nas

Polityka Prywatności

Administrator strony Tupperware.pl
Tupperware Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Postępu 17B
02 – 676 Warszawa

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105399
NIP: 526-10-26-366, REGON: 010982372
Kapitał zakładowy 43.380.000 PLN

Kontakt:
Tupperware Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
Telefon: +48 22 101 28 00
Fax: +48 22 101 28 29

Zasady korzystania ze strony Tupperware.pl

Użytkownik uprawniony jest do korzystania ze strony Tupperware.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej, wyłącznie w zakresie osobistego użytku.
Kopiowanie, przesyłanie, modyfikowanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne formy wykorzystywania utworów chronionych prawem autorskim, w tym w szczególności materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, jak również innych elementów zawartych na stronie Tupperware.pl, bez zgody podmiotu uprawnionego jest zabronione.

Znak graficzny Tupperware (logo) stanowi zarejestrowany znak towarowy i jego wykorzystywanie bez zgody uprawnionego, w sposób sprzeczny z prawem jest zakazane.

Pliki „cookies”
Tupperware Polska Sp. z o.o. informuje, że w celach statystycznych oraz nawigacyjnych, w ramach strony Tupperware.pl wykorzystywany jest mechanizm „cookies”, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika (plików „cookies”) pozwala dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służy do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z witryny Tupperware.pl. Użytkownik strony Tupperware.pl ma możliwość wyrażenia zgody na stosowanie „cookies” poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej (w szczególności umożliwienie lub zablokowanie stosowania plików „cookies”). Uniemożliwienie lub ograniczenie przez Użytkownika stosowania plików „cookies”, w tym poprzez wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na stosowanie plików "cookies", zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze strony Tupperware.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Analytics Cookies
W ramach strony Tupperware.pl stosowane są „cookies” umożliwiające wykorzystywanie Google Analytics, czyli narzędzia do analityki internetowej, które pomaga właścicielom witryn dowiedzieć się, jak użytkownicy korzystają z ich serwisów. Użytkownicy Google Analytics mają wgląd w raporty dotyczące sposobu zachowywania się użytkowników odwiedzających ich witryny, dzięki czemu mogą je udoskonalać. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje. Odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych użytkowników Google Analytics, do których muszą się stosować wszyscy klienci korzystający z tego narzędzia, zabrania śledzenia i gromadzenia danych osobowych za pomocą Google Analytics oraz wiązania danych osobowych z wiadomościami uzyskanymi na podstawie analityki internetowej.

Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics znajdziesz pod tym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Przetwarzanie danych osobowych

1. Tupperware Polska sp. z o.o. zastrzega, że w wypadku skorzystania przez Użytkownika z formularzy internetowych dostępnych na stronie Tupperware.pl, Użytkownik może być poproszony o podanie swoich danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony Tupperware.pl, w szczególności korzystających z usługi Newsletter, jest wskazana w niniejszej Polityce Prywatności spółka Tupperware Polska sp. z o.o.
3. Dane osobowe Użytkowników strony Tupperware.pl, w tym korzystających z usługi Newsletter, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa spółki Tupperware Polska sp. z.o.o. (m.in. strony Tupperware.pl), w tym w celu kontaktu z tymi Użytkownikami.
4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika strony Tupperware.pl jest dobrowolne.
5. Tupperware Polska sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Tupperware Polska sp. z o.o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Tupperware Polska sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
6. Użytkownicy strony Tupperware.pl, którzy podali swoje dane osobowe za pośrednictwem tej strony, mają prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
7. Dane osobowe Użytkowników strony Tupperware.pl mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe tych Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wskazanym przez Tupperware Polska sp. z o.o., w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Tupperware Polska sp. z o.o. czynności dotyczące działań podejmowanych na rzecz Użytkowników strony Tupperware.pl przez Tupperware Polska sp. z o.o. w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych tych Użytkowników. W szczególności dane osobowe Użytkownika strony Tupperware.pl korzystającego z usługi Newsletter mogą być przekazywane firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Alice” Jacek Maciejewski, z siedzibą w Poznaniu, po rozpoczęciu korzystania przez takiego Użytkownika z usługi Newsletter i w trakcie korzystania przez niego z tej usługi, w celu obsługi procesu realizacji usługi Newsletter (w tym wysyłania newslettera) oraz w zakresie i na czas niezbędny do realizacji tego celu.